شنبه 5 خرداد 1403
اداره کل امور عشایر استان فارس

قوانین و آئین نامه ها

فایلعنوان
1388-آیین نامه خرید خدمات مشاوره1388-آیین نامه خرید خدمات مشاوره
1399-الزام محاسبات اقتصادی برآورد خسارت به جنگل و خاک1399-الزام محاسبات اقتصادی برآورد خسارت به جنگل و خاک
فلوچارت نحوه خريد خدمات مشاورفلوچارت نحوه خريد خدمات مشاور
3419-قرارداد خدمات مشاوره پژوهشي3419-قرارداد خدمات مشاوره پژوهشي
4311-شرايط عمومي و خصوصي پيمان4311-شرايط عمومي و خصوصي پيمان
طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top