شنبه 22 خرداد 1400
اداره کل امور عشایر استان فارس
تا انتخابات:

خدمات اداری

 

چارت سازمانی اداره کل امور عشایر استان فارس

 

فایلعنوان
برنامه زمانبندی مصاحبه تخصصی معرفی شدگان آزمون استخدامیبرنامه زمانبندی مصاحبه تخصصی معرفی شدگان آزمون استخدامی
اطلاعیه شماره 9 آزمون استخدامی سال 98اطلاعیه شماره 9 آزمون استخدامی سال 98
اطلاعیه شماره 10 آزمون استخدامی سال 98اطلاعیه شماره 10 آزمون استخدامی سال 98
اطلاعیه شماره 12 آزمون استخدامی سال 98اطلاعیه شماره 12 آزمون استخدامی سال 98
برنامه زمانبندی مصاحبه تخصصی معرفی شدگان آزمون استخدامی (خردادماه 99)برنامه زمانبندی مصاحبه تخصصی معرفی شدگان آزمون استخدامی (خردادماه 99)
اطلاعیه شماره 15 آزمون استخدامی سال 98اطلاعیه شماره 15 آزمون استخدامی سال 98
طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top