یکشنبه 1 خرداد 1401
اداره کل امور عشایر استان فارس

خدمات اداری

 

چارت سازمانی اداره کل امور عشایر استان فارس

 

فایلعنوان
برنامه زمانبندی مصاحبه تخصصی معرفی شدگان آزمون استخدامیبرنامه زمانبندی مصاحبه تخصصی معرفی شدگان آزمون استخدامی
اطلاعیه شماره 9 آزمون استخدامی سال 98اطلاعیه شماره 9 آزمون استخدامی سال 98
اطلاعیه شماره 10 آزمون استخدامی سال 98اطلاعیه شماره 10 آزمون استخدامی سال 98
اطلاعیه شماره 12 آزمون استخدامی سال 98اطلاعیه شماره 12 آزمون استخدامی سال 98
برنامه زمانبندی مصاحبه تخصصی معرفی شدگان آزمون استخدامی (خردادماه 99)برنامه زمانبندی مصاحبه تخصصی معرفی شدگان آزمون استخدامی (خردادماه 99)
اطلاعیه شماره 15 آزمون استخدامی سال 98اطلاعیه شماره 15 آزمون استخدامی سال 98
طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top