چهارشنبه 30 خرداد 1403
اداره کل امور عشایر استان فارس

تفاهم نامه همکاری

  

فایلعنوان
تفاهم نامه کمیته امداد با ادارات عشایری فارستفاهم نامه کمیته امداد با ادارات عشایری فارس
تفاهم نامه با میراث فرهنگیتفاهم نامه با میراث فرهنگی
تفاهم نامه معاونت بهداشتتفاهم نامه معاونت بهداشت
تفاهم نامه وزارت بهداشتتفاهم نامه وزارت بهداشت
1395-تفاهم نامه تبلیغات اسلامی1395-تفاهم نامه تبلیغات اسلامی
1396-تفاهم نامه بهزیستی1396-تفاهم نامه بهزیستی
تفاهم نامه اقامه نمازتفاهم نامه اقامه نماز
تفاهم نامه آموزش و ترویجتفاهم نامه آموزش و ترویج
تفاهم نامه با استانداریتفاهم نامه با استانداری
تفاهم نامه با بنیاد برکتتفاهم نامه با بنیاد برکت
1396-تفاهم نامه با نظام صنفی کشاورزی1396-تفاهم نامه با نظام صنفی کشاورزی
1395-تفاهم نامه دامپزشکی1395-تفاهم نامه دامپزشکی
1397-تفاهم نامه دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز1397-تفاهم نامه دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
تفاهم نامه دانشگاه آزاد فارستفاهم نامه دانشگاه آزاد فارس
1395-تفاهم نامه سازمان با ترویج کشاورزی1395-تفاهم نامه سازمان با ترویج کشاورزی
1396-تفاهم نامه علوم پزشکی1396-تفاهم نامه علوم پزشکی
1396-تفاهم نامه کانون فرهنگی مساجد1396-تفاهم نامه کانون فرهنگی مساجد
1396-تفاهم نامه مرکز تحقیقات1396-تفاهم نامه مرکز تحقیقات
تفاهم نامه راه و شهرسازیتفاهم نامه راه و شهرسازی
1395-تفاهم نامه سرم سازی1395-تفاهم نامه سرم سازی
تفاهم نامه فنی و حرفه ایتفاهم نامه فنی و حرفه ای
تفاهم نامه دانشگاه علوم پزشکیتفاهم نامه دانشگاه علوم پزشکی
1396-تفاهم نامه با ارشاد اسلامی1396-تفاهم نامه با ارشاد اسلامی
1402-تفاهم نامه با امور بانوان استانداری1402-تفاهم نامه با امور بانوان استانداری
1402-تفاهم نامه با بسیج سازندگی1402-تفاهم نامه با بسیج سازندگی
1402-تفاهم نامه با بنیاد شهید1402-تفاهم نامه با بنیاد شهید
1402-تفاهم نامه با کتابخانه ها1402-تفاهم نامه با کتابخانه ها
1402-تفاهم نامه دو جانبه با صدا و سیما1402-تفاهم نامه دو جانبه با صدا و سیما
طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top