دوشنبه 14 اسفند 1402
اداره کل امور عشایر استان فارس

قوانین و مقررات

فایلعنوان
قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعیقانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادیقانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی
قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغهاقانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها
قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعهقانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه
مجموعه قوانین مرتبط با مدیریت و بهره برداری از مراتعمجموعه قوانین مرتبط با مدیریت و بهره برداری از مراتع
طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top