چهارشنبه 30 خرداد 1403
اداره کل امور عشایر استان فارس

قوانین و مقررات

فایلعنوان
قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعیقانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادیقانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی
قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغهاقانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها
قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعهقانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه
مجموعه قوانین مرتبط با مدیریت و بهره برداری از مراتعمجموعه قوانین مرتبط با مدیریت و بهره برداری از مراتع
1403-قانون-بودجه-سال-14031403-قانون-بودجه-سال-1403
1400-قانون مالیات بر ارزش افزوده1400-قانون مالیات بر ارزش افزوده
1402-شیوه نامه اجرایی نظارت تسهیلات تبصره 181402-شیوه نامه اجرایی نظارت تسهیلات تبصره 18
1402-ضوابط پرداخت تسهیلات تبصره 18 توسط بانک کشاورزی1402-ضوابط پرداخت تسهیلات تبصره 18 توسط بانک کشاورزی
1402-دستورالعمل اجرایی پرداخت تسهیلات تبصره 18 سال 14021402-دستورالعمل اجرایی پرداخت تسهیلات تبصره 18 سال 1402
آیین نامه ساماندهی عشایرآیین نامه ساماندهی عشایر
1388-فهرست مناطق کمتر توسعه یافته و ضریب محرومیت1388-فهرست مناطق کمتر توسعه یافته و ضریب محرومیت
1393-شیوه نامه واگذاری زمین در اراضی شیبدار1393-شیوه نامه واگذاری زمین در اراضی شیبدار
سیاستهای کلی برنامه هفتم ابلاغی توسط مقام معظم رهبریسیاستهای کلی برنامه هفتم ابلاغی توسط مقام معظم رهبری
1401-قانون جهش توليد دانش بنيان1401-قانون جهش توليد دانش بنيان
010127 آیین نامه حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در بخش کشاورزی و منابع طبیعی010127 آیین نامه حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در بخش کشاورزی و منابع طبیعی
010405 آیین نامه حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه سلامت010405 آیین نامه حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه سلامت
قانون-شرکت-های-تعاونیقانون-شرکت-های-تعاونی
قانون-تجارتقانون-تجارت
1403-عدم امکان تامین آب فعالیتهای کشاورزی1403-عدم امکان تامین آب فعالیتهای کشاورزی
1403-ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 14031403-ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1403
1403-قانون برنامه هفتم توسعه 14031403-قانون برنامه هفتم توسعه 1403
1392-آیین نامه نگهداری حیوانات اهلی1392-آیین نامه نگهداری حیوانات اهلی
1395-تصویبنامه هیئت وزیران خدمات آموزشی و فرهنگی به عشایر1395-تصویبنامه هیئت وزیران خدمات آموزشی و فرهنگی به عشایر
1395-قانون_احکام_دائمی_برنامه_های_توسعه_کشور1395-قانون_احکام_دائمی_برنامه_های_توسعه_کشور
1400-برنامه ویژه ارتقای سطح برخورداری عشایر از خدمات بهداشتی و خدمات حمایتی1400-برنامه ویژه ارتقای سطح برخورداری عشایر از خدمات بهداشتی و خدمات حمایتی
1396-کتاب مجموعه قوانین و مقررات واگذاری اراضی1396-کتاب مجموعه قوانین و مقررات واگذاری اراضی
1399-اصلاحیه-شیوه-نامه-بهره-برداری-از-مرتع1399-اصلاحیه-شیوه-نامه-بهره-برداری-از-مرتع
1399-سند-ملی-آمایش-سرزمین-نسخه-نهایی-20-اسفند1399-سند-ملی-آمایش-سرزمین-نسخه-نهایی-20-اسفند
1403-بخشنامه دستمزد کارگران مشمول قانون کار.pdf1403-بخشنامه دستمزد کارگران مشمول قانون کار.pdf
طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top