شنبه 5 خرداد 1403
اداره کل امور عشایر استان فارس

انتصابات سازمانی

فایلعنوان
جناب آقای اله یار رحیمی-اداره امور عشایر جهرمجناب آقای اله یار رحیمی-اداره امور عشایر جهرم
جناب آقای حیدری-اداره امور عشایر سروستانجناب آقای حیدری-اداره امور عشایر سروستان
سرکار خانم فروغی-اداره امور عشایر فراشبندسرکار خانم فروغی-اداره امور عشایر فراشبند
جناب آقای بابک گودرزی-معاون توسعه و عمرانجناب آقای بابک گودرزی-معاون توسعه و عمران
جناب آقای مشایخ_اداره عمران و امور زیربناییجناب آقای مشایخ_اداره عمران و امور زیربنایی
طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top