شنبه 5 خرداد 1403
اداره کل امور عشایر استان فارس

گزارش ها و مطالعات تحلیلی

  • 1402-اطلس عشایر استان فارس
  • 1401-موقعیت ایلراهها و اورژانسهای جاده ای
  • 1402-پراکنش مناطق عشایری در زیست بومهای عشایری استان
فایلعنوان
مسئله کوچ یا اسکانمسئله کوچ یا اسکان
1402-گزارش تحلیلی خشکسالی کشور1402-گزارش تحلیلی خشکسالی کشور
1402-سالنامه اقلیمی و خشکسالی کشور1402-سالنامه اقلیمی و خشکسالی کشور
14030131-درصد خشکسالی استان فارس دوره 12 ماهه14030131-درصد خشکسالی استان فارس دوره 12 ماهه
14030131-درصد خشکسالی استان فارس دوره 120 ماهه14030131-درصد خشکسالی استان فارس دوره 120 ماهه
برنامه ريزي ايمني آب براي سامانه ها تامين آب جوامع كوچكبرنامه ريزي ايمني آب براي سامانه ها تامين آب جوامع كوچك
1401-فرصتهای سرمایه گذاری در جامعه عشایر1401-فرصتهای سرمایه گذاری در جامعه عشایر
طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top