شنبه 5 خرداد 1403
اداره کل امور عشایر استان فارس

آمار و اطلاعات

فایلعنوان
1402-گزارش کارنمای 6 ماهه1402-گزارش کارنمای 6 ماهه
1400-نتایج سرشماری ثبتی مبنا عشایر کوچنده1400-نتایج سرشماری ثبتی مبنا عشایر کوچنده
1387-سرشماری عشایر کوچنده در سطح دهستان1387-سرشماری عشایر کوچنده در سطح دهستان
چكيده نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن ۱۳۹۵چكيده نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن ۱۳۹۵
پیش بینی فصلی بارش و دمای هوای کشورپیش بینی فصلی بارش و دمای هوای کشور
طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top