شنبه 5 خرداد 1403
اداره کل امور عشایر استان فارس

اولویت های پژوهشی

  • 1403-اولویتهای پژوهش و فناوری کشور
فایلعنوان
1403-اولویتهای پژوهش و فناوری کشور1403-اولویتهای پژوهش و فناوری کشور
1393-نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای پژوهشی1393-نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای پژوهشی
1401-اولویت_های پژوهشی-تحقیقاتی1401-اولویت_های پژوهشی-تحقیقاتی
طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top