شنبه 5 خرداد 1403
اداره کل امور عشایر استان فارس

مقالات

فایلعنوان
1401-فرایندیابی و آسیب شناسی وضع موجود طرح های اسکان عشایر کوچنده1401-فرایندیابی و آسیب شناسی وضع موجود طرح های اسکان عشایر کوچنده
1401-گونه شناسی گردشگران و محصولات گردشگری مبتنی بر منابع و ظرفیتهای جامعه و مناطق عشایری1401-گونه شناسی گردشگران و محصولات گردشگری مبتنی بر منابع و ظرفیتهای جامعه و مناطق عشایری
1402-تحلیل روند پژوهش های گردشگری عشایری در ایران1402-تحلیل روند پژوهش های گردشگری عشایری در ایران
1395-بررسي پتانسيل كارآفريني گردشگري در جامعه عشاير قشقايي ايران1395-بررسي پتانسيل كارآفريني گردشگري در جامعه عشاير قشقايي ايران
1400-بررسی عوامل انگیزشی مؤثر در توسعه ی گردشگری عشایری ایل قشقایی1400-بررسی عوامل انگیزشی مؤثر در توسعه ی گردشگری عشایری ایل قشقایی
درآمدی بر شناخت ویژگی های جمعیت و جوامع عشایری ایراندرآمدی بر شناخت ویژگی های جمعیت و جوامع عشایری ایران
فصلنامه عشایری ذخایر انقلاب-57فصلنامه عشایری ذخایر انقلاب-57
فصلنامه عشایری ذخایر انقلاب-58فصلنامه عشایری ذخایر انقلاب-58
1400-بررسی مفاهیم مرتع حریم، حریم روستا، مراتع روستایی و عشایری1400-بررسی مفاهیم مرتع حریم، حریم روستا، مراتع روستایی و عشایری
1401-تحليلي بر دوره‌هاي مديريت بر منابع طبیعی 11401-تحليلي بر دوره‌هاي مديريت بر منابع طبیعی 1
1401-تحليلي بر دوره‌هاي مديريت بر منابع طبیعی 21401-تحليلي بر دوره‌هاي مديريت بر منابع طبیعی 2
طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top