شنبه 5 خرداد 1403
اداره کل امور عشایر استان فارس

سیمای عشایر شهرستانها

 • Farashband
 • fasa
 • Firuzabad
 • gheer
 • Jahrom
 • kavar
 • Kazeroon
 • khafr
 • koohchenar
 • sarvestan
 • shiraz
 • اطلس عشایر شهرستان رستم
 • نیریز بختگان استهبان
 • اطلس عشایر شهرستان اقلید
فایلعنوان
سيماي شهرستان کازرون و کوهچنارسيماي شهرستان کازرون و کوهچنار
سيماي شهرستان قیروکارزینسيماي شهرستان قیروکارزین
سيماي شهرستان ارسنجانسيماي شهرستان ارسنجان
سيماي شهرستان پاسارگادسيماي شهرستان پاسارگاد
سيماي شهرستان جهرم و خفرسيماي شهرستان جهرم و خفر
سيماي شهرستان خرمبیدسيماي شهرستان خرمبید
سيماي شهرستان دارابسيماي شهرستان داراب
سيماي شهرستان زرین دشتسيماي شهرستان زرین دشت
سيماي شهرستان سروستانسيماي شهرستان سروستان
سيماي شهرستان فراشبندسيماي شهرستان فراشبند
سيماي شهرستان خنجسيماي شهرستان خنج
سيماي شهرستان فساسيماي شهرستان فسا
سيماي شهرستان لارستان، اوز و گراش و جویمسيماي شهرستان لارستان، اوز و گراش و جویم
سيماي شهرستان مهرسيماي شهرستان مهر
سیمای شهرستان نیریز بختگان استهبانسیمای شهرستان نیریز بختگان استهبان
طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top