شنبه 5 خرداد 1403
اداره کل امور عشایر استان فارس

قوانین اداری

فایلعنوان
1403-موارد-38گانه-تخلفات-اداری1403-موارد-38گانه-تخلفات-اداری
1403-آیین-نامه-اجرایی-مواد-81-و-82-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری1403-آیین-نامه-اجرایی-مواد-81-و-82-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری
1403--قانون-مدیریت-خدمات-کشوری1403--قانون-مدیریت-خدمات-کشوری
منشور عفاف و حجابمنشور عفاف و حجاب
آیین نامه ادامه تحصیل پرسنلآیین نامه ادامه تحصیل پرسنل
فرم نقل و انتقال نیروهافرم نقل و انتقال نیروها
1393-مدرک تحصیلی حین خدمت1393-مدرک تحصیلی حین خدمت
1395-دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای1395-دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای
1396-افزایش یک طبقه ورودی مشاغل کارکنان1396-افزایش یک طبقه ورودی مشاغل کارکنان
1396-انطباق طبقات شغلی با مدارک تحصیلی1396-انطباق طبقات شغلی با مدارک تحصیلی
1401-شرایط ادامه تحصیل پرسنل1401-شرایط ادامه تحصیل پرسنل
طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top