شنبه 5 خرداد 1403
اداره کل امور عشایر استان فارس

شرح وظایف واحدهای اداری

فایلعنوان
برنامه ریزی و فناوری اطلاعاتبرنامه ریزی و فناوری اطلاعات
ارزیابی عملکرد،بازرسی و پاسخگویی به شکایاتارزیابی عملکرد،بازرسی و پاسخگویی به شکایات
امور اداریامور اداری
امور تعاونی ها و نظام بهره برداریامور تعاونی ها و نظام بهره برداری
بهسازی و امور تولیدبهسازی و امور تولید
پشتیبانی و  رفاهپشتیبانی و رفاه
حقوقی و قراردادهاحقوقی و قراردادها
حوزه ریاستحوزه ریاست
ذیحساب و امور مالیذیحساب و امور مالی
روابط عمومیروابط عمومی
ساماندهی و هماهنگیساماندهی و هماهنگی
عمران و امور زیربناییعمران و امور زیربنایی
مطالعاتمطالعات
وظایف صندوق خرد زنان عشایریوظایف صندوق خرد زنان عشایری
دفتر امور عشایر شهرستاندفتر امور عشایر شهرستان
طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top