شنبه 22 خرداد 1400
اداره کل امور عشایر استان فارس
تا انتخابات:

ساماندهی به اسکان عشایر

 

عنوان زیر خدمتساماندهی اسکان عشایر
شناسه زیر خدمت13031196102
معرفی خدمت 

با توجه به آمار جمعیت عشایری طی چندین دهه گذشته و محدودیت در منابع موجود کشور زندگی کوچ نشینی از یک سو و ارتقاء سطح بینش و توقعات مردم ،ایجاد بستر مناسب جهت توسعه وسطح برخورداری از خدمات نظام جمهوری اسلامی از سوی دیگر تمایل عشایر به یکجا نشینی را امری اجتناب ناپذیرساخته است.

اسکان عشایر داوطلب عبارتست از ارائه خدمات واقدامات برای اسکان عشایر که موجب حفظ، بهبود وتوسعه فعالیت های اقتصادی واجتماعی وخصوصا ایجاد اشتغال (کار مولد )و احداث حداقل  تاسیسات زیر بنایی لازم و مسکن مناسب برای آنان می باشد  به گونه ای که منجر  به کاهش ارزش تولیدات عشایر اسکان یافته نسبت به قبل از اسکان نگردد. این فعالیتها عبارتند از:

احداث سایت اسکان عشایر، اجرای خط انتقال آب كشاورزي ، شبکه آب آشامیدنی، برق رسانی ، تسطیح اراضی کشاورزی و ... 

اطلاعات تماسادارات کل / ادارات امور عشایر استانهاwww.ashayerfars.ir 
مکان اخذ خدمتبه ادارات امور عشایر شهرستان مراجعه نمایند
زمان انجام کارساعات اداری
واجدین شرایطتمامی خانوار های عشایر

 

فایلعنوان
فرم شناسنامه خدمات ساماندهی به مدیریت کوچفرم شناسنامه خدمات ساماندهی به مدیریت کوچ
طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top