شنبه 23 تیر 1403
اداره کل امور عشایر استان فارس

تامین و توزیع سوخت فسیلی

خدمتتامین و توزیع سوخت فسیلی (نفت و گاز)
شناسه زیر خدمت13031196100
معرفی خدمت 

در راستای حفظ منابع پایه و جلوگیری از بوته کنی و تخریب مراتع طرح جایگزینی سوخت فسلی از برنامه دوم توسعه در دستور کار سازمان قرار گرفته است که حمایت های سازمان در این زمینه در راستای ساخت جایگاه های ذخیره و توزیع نفت و گاز و همچنین کمک به خرید خودروهای سوخت رسان، ترویج و آموزش لوازم گاز سوز و توزیع نفت و گاز بوده است.

اطلاعات تماسادارات کل / ادارات امور عشایر استانهاwww.ashayerfars.ir 
مکان اخذ خدمتبه ادارات امور عشایر شهرستان مراجعه نمایند
زمان انجام کارساعات اداری
واجدین شرایطتمامی خانوار های عشایر
فایلعنوان
فرم شناسنامه خدمات تامین وتوزیع سوخت فسیلیفرم شناسنامه خدمات تامین وتوزیع سوخت فسیلی
طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top