چهارشنبه 30 خرداد 1403
اداره کل امور عشایر استان فارس

جلسه هماهنگی اداره کل امور عشایر فارس و مرکز آموزش و تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس برگزار شد

جلسه هماهنگی بازنگری تفاهم نامه منعقده بین اداره کل امور عشایر فارس و مرکز آموزش و تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس با حضور کریمی مدیرکل و معاونین و روسای ادارات ستادی اداره کل امور عشایر فارس و حسینی معاون پژوهشی مرکز آموزش و تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس برگزار شد.

در این جلسه باتوجه به نیازمندیهای جامعه عشایر و همکاری فیمابین، توافقاتی در راستای بازنگری تفاهم نامه مذکور وبازنگری تعهدات طرفین صورت گرفت.

طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top