چهارشنبه 30 خرداد 1403
اداره کل امور عشایر استان فارس

شورای مدیریت و برنامه ریزی توسعه استان فارس برگزار شد

شورای مدیریت و برنامه ریزی توسعه استان یه ریاست استاندار فارس و حضور مدیران ارشد استانی در استانداری برگزار شد.
دکتر کریمی مدیرکل امور عشایر فارس نیز در این جلسه حضور داشتند.

طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top