شنبه 23 تیر 1403
اداره کل امور عشایر استان فارس

جلسه هماهنگی دستگاه های وابسته جهاد کشاورزی فارس در خصوص مسائل و چالش های حوزه عشایر استان برگزار شد

جلسه  هماهنگی دستگاه های وابسته به ریاست دکتر دهقان پور و با حضور کریمی مدیر کل  امور عشایر فارس و هیات همراه، مرادی مدیر کل منابع طبیعی، جمالی مدیرکل غله استان در سازمان جهاد کشاورزی فارس و با محوریت بررسی و تصمیم گیری درخصوص کسری سهمیه آرد عشایر، بررسی و تعیین تکلیف مراتع قطب مخالف و موافق اسکان عشایر، بررسی و تصمیم گیری اجرای دستورالعمل اجرایی سکوهای استقرار چادر و ساخت سرپناه و جایگاه دامی در مراتع عشایری برگزار شد.
در این جلسه مقرر شد تامین کسری سهمیه آرد ماهانه عشایر با هماهنگی دستگاه های مرتبط و با پیگیری ریاست سازمان جهاد کشاورزی ظرف مدت یک هفته آتی حل و فصل گردد. همچنین در ادمه این نشست درخصوص تعیین تکلیف مراتع قطب مخالف اسکان عشایر، اداره کل منابع طبیعی موظف شد با هماهنگی سازمان جنگل ها و  منابع طبیعی، پیگیری موثری در جهت حل موضوع فوق اقدام نماید.
این جلسات بصورت مستمر و هفتگی با هدف بررسی مسائل و مشکلات حوزه عشایر فارس با پیگیری حیاتی مشاور ریاست سازمان جهاد کشاورزی در حوزه عشایر با حضور دستگاه های اجرایی برگزار می گردد.

طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top