شنبه 5 خرداد 1403
اداره کل امور عشایر استان فارس

پاسخگویی دکتر کریمی مدیرکل امور عشایر فارس از طریق سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت سامد

پاسخگویی دکتر کریمی مدیرکل امور عشایر فارس از طریق سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت سامد

ساعت: ۱۱ الی ۱۲
مورخ: روز شنبه ۱۴۰۳/۰۲/۰۸
شماره تماس: ۱۱۱

طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top