دوشنبه 28 خرداد 1403
اداره کل امور عشایر استان فارس

بررسی جنبه های مختلف اقتصادی و معیشتی عشایر اسکان یافته استان فارس

معاون توسعه امور زیربنایی سازمان امور عشایر ایران با حضور در شهرک شهید مرادی منجمله نقاط اسکان عشایری در حوزه شیراز گفت بررسی جنبه های مختلف اقتصادی و معیشتی عشایر اسکان یافته از اولویت های سازمانی و استانی ادارات امور عشایر است که باید توجه ویژه ای به این موضوع صورت پذیرد.

در ادامه بازدید از این شهرک، معتدمین عشایری نیز موانع خدمات رسانی علی الخصوص موضوعات معیشتی را مطرح نمودند.

 

طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top