شنبه 23 تیر 1403
اداره کل امور عشایر استان فارس

بررسی ناوگان‌آبرسانی به‌عشایر فارس

مدیر اداری، مدیر مالی و مسئول نقلیه سازمان امور عشایر ایران در سفر به فارس، ناوگان آبرسانی و نحوه خدمات رسانی به عشایر استان را بررسی کردند.

طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top