شنبه 23 تیر 1403
اداره کل امور عشایر استان فارس

تغییر نظام‌ دامداری ‌و اقتصاد عشایر

مهدی میزبان معاون سازمان امور عشایر ایران در گردهمایی مسئولین بهسازی تولید امور عشایر کشور در مهدیشهر: با‌ آموزش ‌و ترویج، نظام‌ دامداری و اقتصاد جامعه عشایری درحال تغییر است.

لازم به ذکر است شمشیری رئیس اداره بهسازی و امور تولید و کارشناسان مربوطه در این گردهمایی حضور داشتند.

مشروح خبر در
https://www.ashayer.ir/sun/qYdMU2

طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top