دوشنبه 10 مهر 1402
اداره کل امور عشایر استان فارس

نتایج نظرسنجی نظارت بر تشکل ها و فروشگاه های عشایری

شفافیت فرآیندی

1- نحوه اطلاع رسانی درباره مراحل انجام کار:

20%

2- نحوه اطلاع رسانی درباره مدارک مورد نیاز برای ارائه خدمت:

30%

3- انجام کار بر اساس ظوابط اداری و عدم دخالت قضاوت های شخصی:

30%

پاسخگویی و مسئولیت پذیری

4- نحوه رفتار و راهنمایی و پاسخگویی مسئول مربوطه:

30%

5- امکانات رفاهی و فضای ارائه خدمت:

20%

6- به موقع بودن و شفاف بودن رسیدگی به شکایات، نظرات و پیشنهاد های شما:

20%

7- راهنمایی و پاسخگویی کارکنان و پیگیری وضعیت درخواست ها:

20%

تسلط بر فرآیند

8- دقت کارمند در انجام کار به گونه ای که نیاز به دوباره کاری نباشد:

20%

زمان فرآیند

9- تعداد دفعات مراجعه به سازمان برای دریافت خدمت:

60%

10- تعهد و پایبندی دستگاه به زمان ارائه خدمت در فرم رسید خدمت:

20%

11- میزان مراجعه به قسمت ها و بخش های مختلف برای دریافت خدمت:

50%

نظام مند بودن فرآیند

12- نظم، ترتیب و سهولت دسترسی به افراد و امکانات برای دریافت خدمت:

20%

13- دریافت یک باره مدارک و اطلاعات به صورت الکترونیکی یا حضوری در هنگام مراجعه توسط دستگاه:

20%

14- ارائه چند باره اطلاعات یا اطلاعات تکراری (نظیر کپی شناسنامه، کارت ملی ...) به بخش های مختلف:

50%

15- احساس نیاز به سفارش و توصیه های غیر قانونی برای دریافت خدمات:

60%

کلیت فرآیند

16- احساس رضایت از خدمات دریافت شده:

20%
طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top