دوشنبه 10 مهر 1402
اداره کل امور عشایر استان فارس

ساماندهی به مدیریت کوچ

 

عنوان زیر خدمتساماندهی و مدیریت کوچ عشایر
شناسه زیر خدمت13031196103
معرفی خدمت هدف از اجرای این خدمت ساماندهی به زندگی مبتنی بر کوچ عشایر میباشد که عبارت است از :ارایه خدمات حین کوچ وایجاد زیر ساختها و تاسیسات لازم ومناسب در مسیر کوچ واقامتگاههای عشایر به منظور تامین نیازهای اساسی زندگی آنان وتسهیل در امر کوچ که شامل انجام خدمات و فعالیتهای بشرح ذیل است :تدوین وتنظیم تقویم کوچ ،نظارت بر نحوه چرای دام ،برنامه ریزی چگونگی تامین علوفه ،حفظ امنیت ایل راهها و اقامتگاههای مسیر کوچ و استقرارگاههای ییلاقی و قشلاقی، مرمت ونگهداری ایل راهها ، ایجاد تاسیسات الزم برای ارائه خدمات حین کوچ و تجهیز مسیرهای کوچ ، تجهیز مسیرهای کوچ ، تامین اب شرب خانوارها واب مصرفی دام ، ارائه خدمات اموزشی، فرهنگی، بهداشت و درمان و خدمات دامپزشکی
اطلاعات تماسادارات کل / ادارات امور عشایر استانهاwww.ashayerfars.ir 
مکان اخذ خدمتبه ادارات امور عشایر شهرستان مراجعه نمایند
زمان انجام کارساعات اداری
واجدین شرایطتمامی خانوار های عشایر

 

فایلعنوان
فرم شناسنامه خدمات ساماندهی به مدیریت کوچفرم شناسنامه خدمات ساماندهی به مدیریت کوچ
طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top